EuroProxima web site
www.europroxima.com 

 

   

GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER FIRME "EUROPROXIMA" NIZOZEMSKA
- i drugih firmi iz oblasti veterinarska dijagnostika, sigurnost hrane - zdravlje životinja -
(Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija)

Društvo za zastupanje stranih firmi, uvoz-izvoz, trgovinu i analizu živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387-33-555-801, mobitel: +387-61-201-711, e-mail: info@eurotest.co.ba www.eurotest.co.ba
Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva br. 04-37-6717/02, Rješenje Općinskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg-08-003669
Identifikacijski broj: 4200787740000, PDV identifikacijski broj: 200787740000
Broj računa: 140-101-00034083-22, "Volksbank BH" d.d. Sarajevo BiH


AUTHORIZED REPRESENTATIVE AND DISTRIBUTOR OF "EUROPROXIMA" THE NETHERLANDS
- and other companies involved in veterinary diagnostics, food safety-animal health businesses -

A firm for the representation of foreign companies, export-import, trade and the analysis of food and feed and the items of general use
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Europe
Tel/fax: +387-33-555-801, Cell Phone: +387-61-201-711, e-mail: info@eurotest.co.ba www.eurotest.co.ba
Authorized by Federal Ministry of Health (Reg. No. 04-37-6717/02), Registration Court No. 065-0-Reg-08-003669
Identification Number: 4200787740000, PDV (VAT/MwSt/Btw) Identification Number: 200787740000
Bank account:
"Volksbank BH" dd, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Europe, SWIFT VBSABA 22, IBAN: BA391401010003408322, for "Eurotest"

   
  "EuroProxima" lista proizvoda
sigurnost hrane-zdravlje životinja
"EuroProxima" Product List
Food Safety-Animal Health
 
  "EuroProxima" pregled proizvoda
sigurnost hrane-zdravlje životinja
"EuroProxima" Products Overview
Food Safety-Animal Health
 
   
   
   
   
       
  Rok isporuke do vaših vrata:  3 do 4 radna dana Delivery Time Frame to Your Door:  3 to 4 business days  
     
  Najbolja svjetska kvaliteta "EuroProxima" ELISA kitova je potvrđena redovnim validacijama FAPAS-a Centralne Naučne Laboratorije Velike Britanije (www.fapas.com)  
  The best world's quality of "EuroProxima" ELISA kits is verified by regular FAPAS Central Science Laboratory of Great Britain (www.fapas.com  
   
  Pored velikog broja zastupstava za koje je autorizirana firma "Eurotest" Sarajevo, posebno izdvajamo i autorizaciju za firmu "BIOREBA" Švicarska.